AUTOR: Benny Correia

DATA: 06.12.2023

DURAÇÃO: ...

Alinhamento:

Rei Haramaki – long time;

Chino Yoshio – 193193 Sleep;

Soma Hayato – 春雨;

Ann Annie – Memoir;

Masakatsu Takagi – Marginalia #65;

Ichiko Aoba – Parfum d’étoiles;

Ichiko Aoba – Asleep Among Endives;

Ichiko Aoba – meringue doll;

Oh Shu, Bioman – Higashi Yoshino;

Lily Chou-Chou – アラベスク;

Meitei – Heiwa;

Ki Oni – Dream World;

Haruka Nakamurra, Janis Crunch – A graca economica de Deus.